KOMPRESIONISTI | Štědra Jaroslav : životopis, výstavy | galerie

Jaroslav Štědra

Narozen 4.1. 1945 v Teplýšovicích.

Studoval na SOŠV v Praze.

V současnosti působí jako pedagog na SUPŠ v Praze na Žižkově.

Člen JUV, člen uměleckého sdružení Kompresionistů.Nejdůležitější skupinové výstavy / Collective exhibitions :
 • Šest pražských výtvarníků v Benešově 1971
 • Galerie "M" Praha - společně se sklářem Miloslavm Štědrou 1998
 • Výstavní síň IPB Praha - společně s keramikem prof. Václavem Šerákem 1999
 • Galerie Nový Bor - společně se sklářem Miloslavem Štědrou 1999
 • Galerie Curios Design - Česká Lípa - společně s keramikem prof. Václavem Šerákem 2001
 • Salón kompresionistů - Nová síň 2003
Samostatné výstavy / His exhibitions :
 • Galerie Vlašim 1973
 • Galerie Příbram 1974
 • ODK Kobylisy, Praha 8 1975
 • ZK ROH Motorlet Jinonice, Praha 5 1986
 • Galerie Celetná, Praha 1 1988
 • Galerie Vysočany, Praha 1989
 • Galerie Atrium, Praha 3 1992
 • Galerie Díla, České Budějovice 1994
 • Galerie u Pražského Jezulátka 1995
 • Divadlo Labyrint, Praha 1997
 • Galerie Martin, Sázava 1997
 • Frankfurt n. Mohanem, SRN - Die Medicinische Fakultät 1999
 • Výstavní síň STE, Praha 2000
 • Galerie Atrium, Praha 2000
 • Galerie Ahrend, Veletržní palác, Praha 2000
 • Galerie Nová Síň, Praha 2003
Svými díly je zastoupen v řadě státních i soukromých sbírek doma i v zahraničí.

Painter has his works in state and private collections in Czech Republic and abroad.

Kontakt / Contact :

Jaroslav Štědra
Ateliér: Lucemburská 24, Praha 3
Tel. privat: 251 624 252
Mobil: +420 728 559 537
Nejnovější malbu Jaroslava Štědry nelze jednoduše "zařadit" ani v dnešním světě rozmanitých možností při volbě prostředků v umělecké výpovědi. Jistě jde o malbu a jistě o malbu "klasickou". Avšak zároveň malbu obsahující přinejmenším několik dalších sfér ve svém vyjádření. Zničující pracovní tempo v posledním období malířovy práce ukazuje nikoliv hledání, ale jasné nalezení cesty, touhu po umělecké výpovědi, sdělnosti, ba přímo sdílení této cesty s divákem.

Pracuje celým srdcem, avšak s určitou mírou plachosti, což činí jeho výpověď tak čistou a otevřenou, že dokáže diváka zcela upoutat. Jeho obrazy nás zavedou do nového, dalšího prostoru, a přesto odrážejí realitu.

Nejsilnější inspirací zůstává krajina, kterou autor užívá jako rámec svého poselství, ač zároveň zná každý její detail, vůni, zvuk… Nechá se okouzlit silným nábojem místa, okamžikem - a touží se o zážitek podělit. Tento proces je v hlavním tahu rovná cesta bez zbytečných odboček a komplikovaností, je to však proces, který malíře zcela pohltí. Někdy přináší únavu naplněnou "přes okraj". To jsou okamžiky, ve kterých se vrací zpět po vlastních stopách k místům zastavením, jež jsou pro něho v čase okamžiky dominantními. A tady se rodí malířova touha po vyjádření pocitů symbolem, ať už barevným nebo konkrétním.

Symbol. Nejjednodušší a zároveň nejobtížnější dorozumívací signál jdoucí za hranice lidské reality. Vhodně uplatněný symbol dokáže postihnout souvislosti a zároveň vnést dramatičnost do děje. Jsou to znaky, jejichž rytmus silně apeluje na divákovu vlastní imaginaci.

Pracná technika kladení nádherné barevné plochy nabízí divákovi neobyčejně hluboký prostor, vedený velmi intimní výpovědí. Je schopen vymezení pocitu, vybaven intuicí prostoru, tedy vším, co malíř na cestu do své duše potřebuje, obohaceno o schopnost rozdělit se o dojmy, zprostředkovat je. Přes razantnost malířské práce tušíme míru křehkosti prostírající se jako neustálé chvění těsně nad obrazy, chvění, které může pohasnout a změnit realitu.

Claudie Končinská
Praha, 23. července 2003

The newest painting style of Jaroslav Štědra is impossible to classify easily even in today world of multitude art forms. It is a painting style and definitely a "classic" one. At the same time this style contains at least several other spheres in its expression. An exhausting work pace during the last period of painter's work indicates not searching but finding a clear path, yearning for an art expression and sharing it with his spectators.

He works with his whole heart but with a certain amount of shyness, which makes his enunciation so clear and open, that the spectator is fully drawn into it... His paintings lead us into another dimension but still they reflect reality. The strongest inspiration remains in landscape, which is used by the author as a frame of his expression although he knows each of its detail, sound, smell... He is charmed by a strong load of place and time - he yearns for sharing this moment with other people. This process is in the main draw a direct road without any unnecessary branches and complications, but it is a process, which completely absorbs the painter. Sometimes it brings tiredness "dropping over the edge". These are the moments when he returns back in his footsteps to places that were important for him. Here comes to existence the painter's desire for expression of feelings by a symbol - either coloured or definite.

Symbol. The most simple and at the same time the most difficult communication signal going behind the border of human reality Appropriately applied symbol can involve the context and bring drama to the action. These are the badges the rhythm of which appeal to spectator's own imagination.

I am always grateful if I can rely on clear detail or entity in the paintings. Minimal dealing with colour, his minimal space can become a pleasant "landscape". Home. The colours used by Štědra in his paintings have a clear symbolization. His technique of laying wonderful colour surface offers to the spectator an exceptional deep space connected with a very intimate statement. He can define the feeling, space / that is all, the painter needs to dive into his soul, he can share his feelings and mediate them. Although we can feel the point-blank of the painting work, we can also foresee the fragility staying over the paintings, shivering which can dim and change the reality.

Claudie Končinská
Prague, 23rd July 2003